PRAGMA
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

קרן סעיף 2 של ועידת התביעות

קרן סעיף 2 של ועידת התביעות החומריות של העם היהודי הינה קרן המזכה את ניצולי השואה המוכרים על פיה בקבלת תגמול עתיים, המשולמים פעם בשלושה חודשים וכן זכויות נוספות. הקרן החלה לפעול בשנים 1992-3 ומשרדנו פועל למולה מעת הקמתה.

ככלל, קרן סעיף 2 מהווה את הכתובת לכל יהודי, אשר עבר רדיפות בעת מלחמת העולם השנייה, בגין יהדותו, הנכנסות לגדר התבחינים של הקרן, ואינו זכאי להכרה מכוח חוק נכי רדיפות הנאצים התשי"ז-1957, חוק ההטבות התשמ"ח-2008 או מקבל מענקים עתיים ישירות מעת ממשלת גרמניה בגין נרדפותו בעת מלחמת העולם השנייה.

מעגל הזכאים בקרן סעיף 2 גדל מעת לעת, וזאת לאור הקלת סעיפי ההכרה על ידי ועידת התביעות ועל ידי ממשלת גרמניה. לדוגמא, משך זמן הרדיפות הנדרש לשם קבלת הזכאות מהקרן קוצר, ובכך נכנסו למעגל הזכאים להכרה מקרן זו תובעים נוספים.

מעגל הזכאים גדל גם בעקבות החלטות ספציפיות של וועידת התביעות בדבר רדיפות שנערכו כנגד יהודים במקומות מסוימים. כך לדוגמא, בנובמבר 2012, נכנסה בירת רומניה, בוקרסט, לרשימת המקומות בהם היה גטו פתוח ובכך נסללה הדרך לקבלת פיצויים מקרן 2 למי ששהו שם בעת מלחמת העלם השניה.

בחודש יוני 2014, חוקקה כנסת ישראל את חוק התוכנית הלאומית לסיוע לניצולי השואה. בזכות חוק זה משלים משרד האוצר הישראלי את גובה התגמולים שמקבלים הזכאים מאת קרן 2, לגובה המענקים החודשיים המשולמים למוכרים מכוח חוק נכי רדיפות הנאצים התשי"ז- 1957. כמו כן, מכוח חוק זה ניתן לניצולי השואה המוכרים בקרן סעיף 2 פטור מלא מתרופות ואפשרות להגדיל את גמלתם בגין מחלות הקשורות לקורותיהם בעת השואה.

בנובמבר 2017, קיבל בית המשפט העליון את טענת לקוחותינו, לפיה יש לתת הכרה באלמנות של ניצולי שואה שהוכרו וקיבלו תגמולים מקרן סעיף 2 ונפטרו החל משנת 2011, כך שאותן אלמנות יקבלו תגמולים לכל ימי חייהן. לצערנו, גם לאחר פסק הדין של בית המשפט העליון, הרשות לזכויות ניצולי השואה ממשיכה לצמצם את תחולת החוק ולא לתת לבני ובנות הזוג של אותם ניצולי שואה שנפטרו את הזכויות המגיעות להם, כפי שהדבר מתבטא בוועדות הערר. אנו ממליצים לכל המקבלים תגמוליהם מקרן 2 להגיש לרשות לזכויות ניצולי השואה בקשה לפי סעיף 3 לחוק ההטבות לניצולי השואה, כדי שיקבלו השלמת תגמולים.

החל מתאריך 01.01.2020, אלמנותיהם של מי שהוכרו ע"י קרן ס' 2 יוכלו לקבל תגמולים למשך תשעה חודשים נוספים לאחר הפטירה.

As of 01.01.2020 the widows/widowers of deceased recipients of the Claims Conference's Article 2 Fund may obtain a rent for a period of additional9 months after the death date of the Holocaust Survivor.

Начиная с 01.01.2020 года вдовы/вдовцы переживших Катастрофу получателей пенсии из Фонда Статьи 2 Клеймс Конференс могутполучать пенсию в течение 9 месяцев со дня смерти супруга/супруги.

דילוג לתוכן